Algemene Voorwaarden


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf 01-12-2012

 1. Algemeen
  1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna het “Lid”) lid van Danla (hierna het “Bedrijf”).
 2. Voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Bedrijf.
  2. Het Bedrijf is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door het Bedrijf te zijn ontvangen.
 3. Lidmaatschap
  1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in het inschrijfformulier vermelde ‘lid sinds’. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om aan DANLA SHAOLIN GONGFU mee te delen dat hij / zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.
  2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van het Bedrijf worden overgedragen.
  3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Het Bedrijf zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
  4. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de, in de overeenkomst vermelde locatie. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.danla.nl.
 4. Lidmaatschapsgelden
  1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via bank overschrijving bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
  2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van het Bedrijf, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.
  4. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.
  5. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag het Bedrijf stornokosten in rekening brengen.
  6. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan het Bedrijf te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van het Bedrijf tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
  7. Indien het Bedrijf over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan het Bedrijf het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van het Bedrijf tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.
  8. Het Bedrijf biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan het Bedrijf mede te delen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van het Bedrijf. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van het Bedrijf of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. In het geval van jeugdlidmaatschappen zal in het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt, en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
  9. Het Lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
  10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  11. Het Bedrijf is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Privacy
  1. Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  2. Het Bedrijf verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van het Bedrijf en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het Bedrijf.
  3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Het Bedrijf kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan het Bedrijf.
 6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
  1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij het bedrijf opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
  2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat uitsluitend bij het Bedrijf verkrijgbaar is, of middels een opzegbrief. De opzegbrief dient naar het post adres ven het bedrijf te worden gestuurd of digitaal naar het mailadres van het bedrijf. Het bedrijf stuurt een opzeggingsbevestiging naar het mailadres van het lid.
  3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert het Bedrijf deze per aangetekende post te verzenden.
  4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van het Bedrijf – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van het Bedrijf of een met het Bedrijf gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Voor de in dit artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het Bedrijf  bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
  5. Het Bedrijf mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
   a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
   b. als het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
   c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
   d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.
   Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
  1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van het Bedrijf het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van het Bedrijf – deugdelijk bewijs.
  2. Voor iedere opschorting is het Bedrijf bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
  3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
  4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 8. Openingstijden
  1. Het Bedrijf is bevoegd om locaties geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  2. Het Bedrijf is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  3. Het Bedrijf is bevoegd de in de overeenkomst vermelde locatie voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
  4. Indien de in de overeenkomst vermelde locatie om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere locatie van het Bedrijf, of een met het Bedrijf gelieerde onderneming, kan sporten, en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere locaties van het Bedrijf, of een met het Bedrijf gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere locatie binnen een straal van 15 km van de in de overeenkomst vermelde locatie ligt.
 9. Informatieverplichting
  1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde club, te worden doorgegeven.
  2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
 10. Personal Training
  1. Het Bedrijf, dan wel derden, bieden in meerdere locaties zogenaamde personal training(prive les) aan. Personal training(prive les) is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Bedrijf of haar leidinggevenden.
  2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.
 12. Huisreglement
  1. Het Lid is bekend met de door het Bedrijf gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de locatie en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke locatie. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
  2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 13. Slotbepalingen
  1. Op alle door het Bedrijf gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Overeenkomsten tussen het Lid en het Bedrijf kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.